فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش خارجی ران با کش دور ران به پهلو خوابیده

چرخش خارجی ران با کش دور ران به پهلو خوابیده. نمای جانبی
چرخش خارجی ران با کش دور ران به پهلو خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید