با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش خارج پا قیچی ایستاده

کشش خارج پا قیچی ایستاده. نمای جانبی
کشش خارج پا قیچی ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید