با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خارج پا با کش دور ران ایستاده

خارج پا با کش دور ران ایستاده. نمای جانبی
خارج پا با کش دور ران ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید