فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

راه رفتن به پهلو با کش بالای زانو

راه رفتن به پهلو با کش بالای زانو. نمای جانبی
راه رفتن به پهلو با کش بالای زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید