با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خارج پا با کش دور ران به پهلو خوابیده

خارج پا با کش دور ران به پهلو خوابیده. نمای جانبی
خارج پا با کش دور ران به پهلو خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید