با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

ساعد جلو سیم کش از پشت ایستاده

ساعد جلو سیم کش از پشت ایستاده. نمای جانبی
ساعد جلو سیم کش از پشت ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید