فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

ساعد پشت دمبل جفت ایستاده

ساعد پشت دمبل جفت ایستاده. نمای جانبی
ساعد پشت دمبل جفت ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید