فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

ساعد پشت هالتر لاری نشسته

ساعد پشت هالتر لاری نشسته. نمای جانبی
ساعد پشت هالتر لاری نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید