با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه دستگاه تک دست موازی نشسته

پرس سینه دستگاه تک دست موازی نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید