با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش سینه آرنج خم

کشش سینه آرنج خم. نمای جانبی
کشش سینه آرنج خم. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید