با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش سینه دست باز

کشش سینه دست باز. نمای جانبی
کشش سینه دست باز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید