با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش سینه دست باز از پایین

کشش سینه دست باز از پایین. نمای جانبی
کشش سینه دست باز از پایین. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید