فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کشش سینه دست باز از پایین

کشش سینه دست باز از پایین. نمای جانبی
کشش سینه دست باز از پایین. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید