فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه با کش ایستاده

پرس سینه با کش ایستاده. نمای جانبی
پرس سینه با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید