با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

قفسه سینه با کش ایستاده

قفسه سینه با کش ایستاده. نمای جانبی
قفسه سینه با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید