با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرسینه کراس با کش ایستاده

زیرسینه کراس با کش ایستاده. نمای جانبی
زیرسینه کراس با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید