فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پرس سینه سیم کش ایستاده

پرس سینه سیم کش ایستاده. نمای جانبی
پرس سینه سیم کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید