با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه سیم کش تک ایستاده

پرس سینه سیم کش تک ایستاده. نمای جانبی
پرس سینه سیم کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید