با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شنا سوئدی روی استپ

شنا سوئدی روی استپ.نمای جانبی
شنا سوئدی روی استپ.نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید