با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرسینه دیپ پارالل دستگاه نشسته

زیرسینه دیپ پارالل دستگاه نشسته. نمای جانبی
زیرسینه دیپ پارالل دستگاه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید