با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس بالاسینه دستگاه

پرس بالاسینه دستگاه. نمای جانبی
پرس بالاسینه دستگاه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید