فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس بالاسینه دستگاه دست موازی

پرس بالاسینه دستگاه دست موازی. نمای جانبی
پرس بالاسینه دستگاه دست موازی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید