با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرسینه کراس اور دست باز

زیرسینه کرا س اور دست باز. نمای جانبی
زیرسینه کرا س اور دست باز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید