با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرسینه کراس اور تک بدون دسته

زیرسینه کراس اور تک بدون دسته. نمای جانبی
زیرسینه کراس اور تک بدون دسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید