با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرسینه کراس اور تک دست باز

زیرسینه کراس اور تک دست باز. نمای جانبی
زیرسینه کراس اور تک دست باز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید