با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرسینه کراس اور ضربدری بدون دسته

زیرسینه کراس اور ضربدری بدون دسته. نمای جانبی
زیرسینه کراس اور ضربدری بدون دسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید