با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

قفسه فلای سینه سیم کش دست باز ایستاده

قفسه فلای سینه سیم کش دست باز ایستاده. نمای جانبی
قفسه فلای سینه سیم کش دست باز ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید