فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

قفسه فلای سینه سیم کش دست باز ضربدری ایستاده

قفسه فلای سینه سیم کش دست باز ضربدری ایستاده. نمای جانبی
قفسه فلای سینه سیم کش دست باز ضربدری ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید