با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

قفسه فلای سینه سیم کش تک بدون دسته ایستاده

قفسه فلای سینه سیم کش تک بدون دسته ایستاده. نمای جانبی
قفسه فلای سینه سیم کش تک بدون دسته ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید