با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس بالاسینه هالتر

پرس بالاسینه هالتر. نمای جانبی
پرس بالاسینه هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید