با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس زیرسینه هالتر

پرس زیرسینه هالتر. نمای جانبی
پرس زیرسینه هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید