با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه تخت هالتر با زانوی خم

پرس سینه تخت هالتر زانوخم. نمای جانبی
پرس سینه تخت هالتر زانوخم. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید