با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرسینه کراس با کش تک ایستاده

زیرسینه کراس با کش تک ایستاده. نمای جانبی
زیرسینه کراس با کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید