با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شنا سوئدی روی زانو

شنا سوئدی روی زانو. نمای جانبی
شنا سوئدی روی زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید