فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پرواز بالاسینه دمبل جفت از پایین خوابیده

پرواز بالاسینه دمبل جفت از پایین خوابیده. نمای جانبی
پرواز بالاسینه دمبل جفت از پایین خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید