فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پرس بالاسینه دمبل

پرس بالاسینه دمبل. نمای جانبی
پرس بالاسینه دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید