با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بالاسینه سیم کش کراس از پایین

بالاسینه سیم کش کراس از پایین. نمای جانبی
بالاسینه سیم کش کراس از پایین. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید