با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بالاسینه کراس سیم کش از پایین تک ایستاده

بالاسینه کراس سیم کش از پایین تک ایستاده. نمای جانبی
بالاسینه کراس سیم کش از پایین تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید