فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

بالاسینه سیم کش تک بدون دسته ایستاده

بالاسینه سیم کش تک بدون دسته ایستاده. نمای جانبی
بالاسینه سیم کش تک بدون دسته ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید