با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه دستگاه دست موازی نشسته

پرس سینه دستگاه دست موازی نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید