با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه دستگاه دست جمع نشسته

پرس سینه دستگاه دست جمع نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید