با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو ساق اسمیت روی استپ

جلو ساق اسمیت روی استپ. نمای جانبی
جلو ساق اسمیت روی استپ. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید