با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

ساق پا نشسته دستگاه

ساق پا نشسته دستگاه. نمای جانبی
ساق پا نشسته دستگاه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید