با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

راه رفتن روی پنجه پا

راه رفتن روی پنجه پا. نمای جانبی
راه رفتن روی پنجه پا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید