با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

ساق پا اسمیت

ساق پا اسمیت. نمای جانبی
ساق پا اسمیت. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید