فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

ساق پا تک اسمیت

ساق پا تک اسمیت. نمای جانبی
ساق پا تک اسمیت. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید