با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

ساق پا دستگاه پرس نشسته

ساق پا دستگاه پرس نشسته. نمای خلفی
ساق پا دستگاه پرس نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید