با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش طنابی ایستاده

جلوبازو سیم کش طنابی ایستاده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش طنابی ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید