با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه شراگ سیم کش ایستاده

سرشانه شراگ سیم کش ایستاده. نمای جانبی
سرشانه شراگ سیم کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید