با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه شراگ اسمیت از پشت

سرشانه شراگ اسمیت از پشت. نمای جانبی
سرشانه شراگ اسمیت از پشت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید