با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش داخلی شانه با کش جفت ایستاده

چرخش داخلی شانه با کش جفت ایستاده. نمای جانبی
چرخش داخلی شانه با کش جفت ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید